Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                                                     Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                    (vyplňte a odošlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu: Mgr. Michal Berlanský - Rusticolus Leather,

Mateja Bela 4751/36,

921 01 Piešťany

IČO: 53954688

e-mail: info@rusticolusleather.com

web: www.rusticolusleather.com


Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.