Reklamačný protokol

                                                       Reklamačný protokol

Kupujúci:

Meno :

Adresa:

IČO: telefón:

e-mail:

Predávajúci:

Meno: Mgr. Michal Berlanský - Rusticolus Leather

Adresa: Mateja Bela 4751/36, Piešťany 921 01

IČO: 53954688

telefón: +421 917 850 479

e-mail: info@rusticolusleather.com

Týmto reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

Dátum:

Podpis kupujúceho:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA* NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

Dátum: Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite